top of page

FAGOMRÅDER

Supervision &

undervisning

Jeg er lektor i psykologi og har i en længere årrække været fastansat på UC-Syd, ligesom jeg har været ansat som timelærer på DPU. Jeg har undervist i psykologi, almen pædagogik, specifikke psykologiske og socialpædagogiske problemstillinger, intervention samt i kommunikation, organisation og ledelse. Jeg tilbyder forskellige former for supervision til professionelle aktører i relation til behandlingsarbejdet med børn, unge og voksne. Derudover yder jeg supervision til psykologer, plejeforældre og pædagogisk personale.

Virksomheds– og 

personaleudvikling

Som lektor i psykologi har jeg i en længere årrække været fastansat på UC Syd, ligesom jeg har været ansat som timelærer på DPU. I den forbindelse har jeg erfaring med teori og praktik ift. kommunikation, organisation og ledelse. Virksomheds- og personaleudvikling. Kvalitetsudviklingen i virksomheden/organisationen iværksættes for at skabe forandringsprocesser. Ansatte og ledelse gives indsigt i, hvorledes man gennem kvalitetsmåling skaber en kvalitetsudvikling, samt hvorledes man gennem ændringer i arbejdet samt i vedtagelse og gennemførelse af nye mål kan, sikre at kvaliteten i virksomheden/organisationen optimeres.

 

Der arbejdes med

 • Kvalitet – hvad er det?

 • Kvalitet ift. det personligt oplevelsesmæssige – egen forståelse af værdier

 • Kvalitet ift. psykologisk og samfundsmæssig teoriforståelse

 • Kvalitet set ift. sammenhæng mellem virksomhedens/organisationens mål og værdier

 • Kvalitet set ift. organisationens/virksomhedens samlede ressourcer

 • Paradigmeskiftet ift. virksomhedens/organisationens organisering i dag

 • Gruppedynamiske processer

 • Modstand mod eller åbenhed over for udvikling

 • De nye udfordringer til fagligheden

 • Organisationsudvikling set ift. organiseringen, aktørerne, teknologien, hverdagslivet samt opgaverne i virk-somheden/organisationen

 • Arbejde med metoder til vurdering af kvalitet

 • Iværksættelse af forandringsprocesser, som sammenholdes med virksomhedens/organisatio-nens mål og virksomhedsplan

 • Evt. ændringer af mål og virksomhedsplan

Rekruttering og coaching 

Jeg er certificeret i Discoverys DISC i rekruttering og coaching. Jeg udfærdiger adfærdsprofiler ift. rekruttering af ledere og andre ansatte, så personens adfærdsmønstre, styrker og svagheder bliver afdækket, ligesom jeg vurderer, hvordan personen passer ind i omgivelserne i organisationen, så personens ressourcer kan anvendes optimalt, og så risikoen for unødvendige konflikter med andre reduceres. På baggrund af af DISC-profilen udfærdiger jeg forslag til optimering af adfærdsmæssige styrker og motivationsfaktorer, samt hvordan effektiviteten kan forøges effektivt, ligesom jeg udfærdiges beskrivelser af demotivationsfaktorer og adfærd i konfliktsituationer.

Kommunikation og konfliktløsning

Jeg har teoretisk og praktisk erfaring med kommunikation og konfliktløsning og giver på den baggrund træning i samtale og feedback samt træning i samtale ift. ansættelser og opsigelser ud fra en assertiv vinkel.

Assertionstræningskurser

Jeg udbyder kurser i assertionstræning. At være assertiv er at kunne og turde udtrykke sine følelser, meninger og behov klart, utvetydigt og med respekt for andre. Det er værd at tænke over, hvorfor det er så svært at udtrykke sine meninger, bede om noget eller at sige nej til noget. Nogle behov er nemmere at bede om at få opfyldt end andre. Nogle steder er meninger ”farlige” – ex. på jobbet og i parforhold.

 

At være assertiv betyder

 • At handle i egen interesse

 • At stå fast på sine holdninger og synspunkter

 • Ubesværet at udtrykke ærlige følelser

 • At udøve personlige rettigheder

 • At undgå at krænke andres rettigheder

 • En positiv holdning over for dig selv og over for andre

 

Assertion omfatter

 • Selvværd/selvtillid

 • Personlige rettigheder

 • Kommunikationsfærdigheder

Konfliktløsning

Jeg udbyder kurser i konflikthåndtering, hvor målet er, at du bliver bedre til at forstå og håndtere de konflikter, der er en del af alle menneskers liv. De kompetencer, du får på kurset, kan bruges både på dit arbejde, i familien og alle de sammenhænge, du i øvrigt indgår i. Du lærer at bruge forskellige metoder til at forstå og løse konflikter. Du får indsigt i forholdet mellem sag og relation i en konflikt, samt hvordan en konflikt kan eskalere. Derudover får du indsigt i de forskellige dimensioner, som en konflikt kan indeholde, samtidig med, at du får øvelse i, hvordan du kan nedtrappe en konflikt. Du får lejlighed til at kaste et blik på dine egne reaktioner og blive klogere på, hvilke roller du kan påtage dig i konflikter.

Indholdet er at udvikle

 • En grundlæggende forståelse af konflikters kompleksitet og dynamik

 • En forståelse af kommunikationens betydning i op- og nedtrapning af konflikter.

 • En øget selvindsigt i forhold til egne reaktionsmønstre og roller i konfliktsituationer.

 • En nysgerrig, konstruktiv og analytisk tilgang til konflikter fra egen hverdag, herunder konflikter i organisationen/på arbejdspladsen og i samfundet.

 • Konkrete handlemuligheder i relation til forebyggelse og håndtering af konflikter personligt og organisatorisk.

Selvforsvar

  Jeg tilbyder kurser i selvforsvar (judo, karate jiu jitsu) for pædagogisk personale i døgninstitutioner. Jeg har 1. dan i judo (sort bælte). Med udgangspunkt i Socialministeriets cirkulære om magtanvendelse i døgninstitutioner arbejder vi med forskellige greb, slag og kast og låse. Desuden vil der være fokus på ki (energi), åndedræt, harmoni og en afspændt krop. Man skal være villig til at bruge sin krop. Selvforsvarsformerne er velegnede for personer af begge køn i alle aldre, idet teknikkerne ikke er baseret på størrelse og styrke. Efter kurset skulle den enkelte gerne være blevet bedre til at sige fra (sætte grænser), have opnået en større mental tryghed og selvsikkerhed samt være blevet markant bedre til at kunne håndtere en fysisk konfrontation.

Krisepsykologisk indsats

Akut krisehjælp og psykologisk bistand fra Krisekorps Syddanmark

Jeg er meddirektør og aktør i Krisekorps Syddanmark, som yder akut krisehjælp og psykologisk bistand i forhold til kommuner, virksomheder, institutioner og private.

 

Krisekorps Syddanmark har et lokalt døgnbemandet akutberedskab, som garanterer, at virksomheden får kontakt til en psykolog inden for max. 2 timer, samt at hjælpen kan være fremme på stedet inden for max. 4 timer. Man skal have abonnement for at kunne få den akutte døgnbemandede indsats.

 

Psykologhjælpen ydes af specialuddannede og erfarne krisepsykologer

Marte Meo forløb

Marte Meo er en videobaseret metode til systematisk observation, analyse og udvikling af tilknytning og udviklingsstøttende kontakt. Det primære sigte er, at finde frem til samspillets udviklingsstøttende potentialer. Det er en visuel, konkret og mestringsorienteret metode, og der vejledes ud fra videoklip hvor forældre og barn er i samspil med hinanden i helt almindelige hverdagssituationer.

 

Marte Meo metoden tager udgangspunkt i forældrenes ressourcer og de situationer, hvor forældrene har en god relation til deres barn. Metoden kan bruges til både at finde frem til, hvad barnet mestrer og har brug for støtte til.  Metoden kan også bruges til at analysere, hvad forældrene gør, som er udviklingsstøttende for barnet, og hvad forældrene har brug for at gøre mere af for at støtte barnet i en sund og positiv udvikling og styrke tilknytningen. 

Første tilbagemelding

 • Opstartssamtale med præsentation af metode og problemformulering

 • Eventuelt med filmoptagelse, hvis det kan gøres efterfølgende

 • Marte Meo analyse og prioriteret arbejdsliste

 • Første tilbagemelding

 • Pakke pris kr. 1.400,-

Efterfølgende tilbagemelding

 • Filmen udleveres eller fremsendes

 • Analyse, vurdering og redigering af film

 • Tilbagemelding

 • Pakke pris kr. 800,-

Filmoptagelse​

 • Timepris kr. 400,-

 

Det anbefales at et Marte Meo forløb indeholder ”Første tilbagemelding” samt 4 til 6 gange med ”Efterfølgende tilbagemeldinger”. Marte Meo forløbene udføres af en uddannet Marte Meo terapeut.

KOMMUNIKATION
VIRKSOMHEDS UDVK.
KRISEPSYK.
MARTE MEO
bottom of page