FAGOMRÅDER

Undersøgelses–

typer

I mit undersøgende arbejde udviser jeg altid omhu og samvittighedsfuldhed, ligesom loven foreskriver det. De typer af undersøgelser, jeg foretager for kommuner og andre offentlige instanser, er psykologiske undersøgelser og neuropsykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne.

Derudover foretager jeg også tilknytningsundersøgelser af børn og unge samt forældreressourceundersøgelser. Undersøgelserne foretages ud fra det opdrag,

som henviseren udfærdiger inden formødet med forældrene og sags–behandleren. Undersøgelserne udfærdiges ud fra de retningslinjer, som Social–ministeriet har beskrevet i bekendtgørelser og vejledninger.

Psykologiske undersøgelser

af børn og unge

En psykologisk undersøgelse af et barn eller en ung tager udgangspunkt i en grundig gennemlæsning og analyse af barnets/den unges sagsakter. Herefter foretager jeg en samtale med forældrene og dernæst barnet/den unge. Denne samtale følger jeg op ved at foretage en psykologisk test af barnet/den unge ud fra forskellige undersøgelsesinstrumenter, der blandt andet kan omfatte WPPSI-IV/WISC-IV, Leiter Nonverbal Kognitiv Test, Rorschach, Sceno-Legetest, CAT/TAT, Becks Youth Inventories, Rotters Sætningsfuldendelsestest, RME, MACI-spørgeskema, DPU-spørgeskema, BRIEF-spørgeskemaer og d2-test og evt. Family Relation Test.

 

De kognitive tests afdækker sammen med de neuropsykologiske tests barnets og den unges kognitive ressourcer og vanskeligheder/udfordringer – og om der er eksekutive problemstillinger, som evt. bør undersøges yderligere i Børne- og Ungdomspsykiatrisk regi.

 

Barnets og den unges personlighedsmæssige ressourcer og vanskeligheder afdækkes vha. projektive tests og vha. af spørgeskemaer, som udfyldes af barnet, den unge, forældrene og evt. lærere/pædagoger, som har relation til barnet og den unge.

 

I undersøgelsesprocessen interviewes forældrene, pædagoger og lærere samt andre relevante professionelle personer, som er involveret i barnets/den unges udvikling. Der foretages desuden observation af adfærd og af samspil mellem barnet/den unge og relevante primære personer – observationerne foretages ud fra forskellige observationsmetoder i hjemmet, i institutionen og i skolen.

 

På baggrund af ovennævnte undersøgelse udfærdiges en skriftlig rapport, hvor barnets/den unges behov beskrives og vurderes, så opdragsgiveren kan foretage beslutninger om konkret støtte, behandling og videre intervention. Undersøgelsens resultater formidles dels skriftlig i en rapport og dels i en tilbagemelding til forældrene, barnet/den unge og henviseren samt evt. de professionelle omkring barnet eller den unge.

 

Omfanget af en psykologisk undersøgelse er almindeligvis ca. 30-35 timer.

Taksten er 1.050 kr. per anvendt time.

Forældreressourceundersøgelse

Kommunens sagsbehandler udfærdiger et opdrag til mig – dvs. en udførlig beskrivelse af, hvad min opgave er ift. forældrene og evt. børn. Forældrene indkaldes til et formøde, hvor sagsbehandleren og jeg deltager. Ved formødet gennemgår sagsbehandleren henvisningen og baggrunden for undersøgelsen samt en gennemgang af opdraget. Jeg oplyser herefter om indholdet i forældreressourceundersøgelsen og fastlægger en plan for forløbet med forældrene – evt. ift. observation af samspil mellem forældrene og deres børn. Forældrene godkender de sagsakter, som sagsbehandleren må udlevere til mig. Inden opstarten af selve undersøgelsen læser jeg sagsakterne grundigt igennem.

 

I undersøgelsesforløbet foretager jeg en psykologisk test af hver enkelt forælder ud fra forskellige undersøgelsesinstrumenter, der blandt andet kan omfatte WAIS-IV, Leiter Nonverbal Kognitiv Test, Rorschach, TAT, RME, MCMI-spørgeskema, NEO PI-R/3-spørgeskema, BRIEF-spørgeskemaer og d2-test og evt. sætningsfuldendelsestest.

 

De kognitive tests afdækker sammen med de neuropsykologiske tests forældrenes kognitive ressourcer og vanskeligheder/udfordringer – og om der er eksekutive problemstillinger, som evt. bør undersøges yderligere i psykiatrisk regi.

 

Forældrenes personlighedsmæssige ressourcer og vanskeligheder afdækkes vha. projektive tests og vha. af spørgeskemaer, som forældrene udfylder. Spørgeskemaerne anvender jeg også til interviews af forældrene. I undersøgelsesprocessen interviewes forældrene samt andre relevante professionelle personer, som er involveret i familien. Der bliver desuden foretaget observation af adfærd og af samspil mellem forældrene og børnene – observationerne foretages ud fra forskellige observationsmetoder i hjemmet eller i samværslejligheder.

 

På baggrund af ovennævnte undersøgelse udfærdiger jeg en skriftlig rapport, hvor jeg beskriver og vurderer forældrenes kognitive og personlige ressourcer, styrker, udfordringer og svagheder. Heri indgår desuden vurdering af forældrenes kompetencer til at varetage omsorgen for deres børn samt af deres udviklingspotentiale. Rapporten på forældreressourceundersøgelsen danner baggrund for opdragsgiveren ift. at foretage beslutninger om konkret støtte, behandling og videre intervention. Undersøgelsens resultater bliver formidlet dels skriftligt i en rapport og dels i en tilbagemelding til forældrene uden sagsbehandleren. Derefter bliver resultatet formidlet én gang til med forældrene og sagsbehandleren, hvor forældrene har mulighed for at stille spørgsmål og til at få tilføjet eventuelle kommentarer i rapporten, hvorefter de vil indgå i sagens akter til beslutning af intervention af henvisende kommune.

 

Forældreressourceundersøgelsen foregår almindeligvis i forældrenes hjem, hvis ikke andet er aftalt. Hvis der skal suppleres med psykologisk undersøgelse af forældrenes børn, bør det være en anden psykolog, som foretager dette, så habiliteten sikres.

 

Omfanget af en forældreressourceundersøgelse er almindeligvis ca. 50 timer for en enkelt forælder og ca. 65-75 timer for to forældre inkl. observation. Taksten er 1.050 kr. per anvendt time. Undersøgelsen udarbejdes i overensstemmelse med Socialministeriets retningslinjer fra 2011.

Tilknytningsundersøgelse

Herunder varig anbringelse og adoption uden samtykke

Tilknytningsundersøgelse

Til vurdering af et barns tilknytning ift. forældrene eller evt. plejeforældre indgår vurderingen af om barnets tilknytning til forældrene eller anbringelsesstedet er så stærk, at det på kortere eller længere sigt må antages at være af væsentlig betydning for barnets bedste at forblive i hjemmet eller på det eventuelle anbringelsessted.

 

Der foretages

  • En helhedsvurdering af, hvor stærk en tilknytning barnet har til sine forældre/plejeforældre, anbringel-sesstedet og omgivelserne

  • En vurdering af om barnet er knyttet til andre børn i familien, på anbringelsesstedet og i børnehave og evt. fritidsaktiviteter

  • En vurdering af om forældrene/plejefamilien har rammer, der sikrer, at der fortsat vil være stabile aktører i barnets tilværelse

  • En vurdering af, hvilken betydning det vil have for barnets sundhed og udvikling, hvis det flyttes fra familien/anbringelsesstedet

  • En vurdering af om barnet har en så stærk tilknytning til sine forældre, så der på kortere eller længere sigt kan ske en hjemgivelse til dem, hvis barnet er anbragt


Tilknytningsundersøgelsen tager udgangspunkt i sagens akter. Der foretages samtaler med forældrene, plejeforældrene, relevante professionelle og med barnet. Tilknytningsundersøgelsen indeholder observation af samspil mellem barnet og forældrene samt mellem barnet og evt. plejeforældre. Jeg vil desuden ofte anvende forskellige tilknytningsrelaterede tests, f.eks. Family Relation Test, Sceno-Legetest, CAT, Becks Youth Inventori-es, DPU-spørgeskema, BRIEF-spørgeskemaer – spørgeskemaer bliver besvaret af både forældrene, plejeforældrene og af andre professionelle omkring barnet.

Der kan i nogle tilfælde være behov for en psykologisk test af barnet – disse tests er beskrevet ovenfor på hjemmesiden under ”Psykologiske undersøgelser af børn og unge”.Tilknytningsundersøgelse ift. varig anbringelse af barnet

Sagsbehandlerne i kommunen kan anmode om varig anbringelse af et anbragt barn. Denne type tilknytningsundersøgelser bliver foretaget med udgangspunkt i Serviceloven § 68a stk. 1 og stk. 4 nr. 3, hvor det ønskes undersøgt om barnets tilknytning til anbringelsesstedet er så stærk, at det på kortere eller længere sigt må antages at være af væsentlig betydning for barnets bedste at forblive på anbringelsesstedet.Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke er et vidtrækkende indgreb, der i udgangspunkt kun kan komme på tale, hvis forældrene varigt er uden evne til at tage vare på deres barn, eller hvis barnet har opnået en så stærk tilknytning til plejefamilien, at det vil være skadeligt for barnet at afbryde denne tilknytning. De nye regler indebærer, at det nu skal sandsynliggøres, og ikke længere godtgøres, at forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet. Lempelserne betyder også, at adoption uden samtykke kan gennemføres uanset barnets alder og anbringelsesperiode.

For at vurdere sager om adoption uden samtykke skal forældreressourcerne hos de biologiske forældre belyses som et led i kommunernes sagsbehandling. Jeg foretager, som autoriseret psykolog, en prognosevurdering af forældreressourcerne med udgangspunkt i en undersøgelse af forældrenes forhold. Forældrenes livsforløb bliver inddraget for at kunne opstille en prognose for, om der er mulighed for, at forældreevnen kan genvindes. Vurderingen vil afdække, om manglende forældreevne alene er en aktuel tilstand, eller om den har vist sig som et gentaget mønster på tværs af situationer, tid samt fysiske og psykiske tilstande. Undersøgelsen gennemføres for at afklare, hvad der er til barnets bedste. Jeg udfærdiger en bred forældreressourceundersøgelse og psykologiske undersøgelser af forældrene og børnene. Det er nødvendigt at afdække det specifikke barns ressourcer og vanskeligheder samt dets udviklingsmæssige niveau og behov. På baggrund af det voksne individs ressourcer og vanskeligheder, og de evt. ressourcer i miljøet, der kan understøtte forældreevnen, bliver der foretaget en samlet vurdering af forældrenes muligheder for at varetage netop dette barns udviklingsmæssige behov.

Reglerne om adoption uden samtykke er lempet med virkning fra 1. oktober 2015. Reglerne og ændringerne er beskrevet i Socialstyrelsens ”Adoption uden samtykke – ni metoder til at afdække forældreevne” – se evt. www.socialstyrelsen.dk